Algemene voorwaarden van Xoppa B.V.
 1. Definities
  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • "Xoppa": Geregistreerd handelsnaam van Xoppa B.V., gevestigd te Breda, Amerongenstraat 172, 4834RR, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Breda onder nummer 20110620;
  • "Orderbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.
  • "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Xoppa door of via Xoppa binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
  • "Koper": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Xoppa in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
  • "Voorwaarden": de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189, met daarop aanvullend deze algemene voorwaarden.

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xoppa en op alle met Xoppa aangegane overeenkomsten.
  2. De Internetsite Xoppa richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
  3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  4. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
  5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
  6. Daar waar in deze voorwaarden en op de Internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Xoppa derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 3.3 is voldaan.
  2. De prijzen genoemd op de Internetsite zijn slechts veertien dagen geldig. Xoppa garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
  3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Xoppa het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
  4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Xoppa schriftelijk zijn vastgelegd.
  5. Een bestelling bij Xoppa kan alleen gedaan worden door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding.
  6. Koper en Xoppa komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

 4. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Europese valuta (euro) inclusief BTW.
  2. De wijze van verpakking, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Xoppa bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Xoppa teruggenomen.
  3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
  4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

 5. Betaling
  1. Als Xoppa na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Xoppa onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van Xoppa.
  2. Xoppa behoudt zich het recht om kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen, indien koper niet binnen 14 dagen na facturatie deze heeft voldaan.
  3. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Xoppa als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 30,- exclusief omzetbelasting.

 6. Aflevering en leveringstermijnen
  1. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
  2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.
  3. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten opnieuw zijn aangeboden cq. afgehaald op het postkantoor.
  4. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
  5. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde Xoppa producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten, na vooraankondiging, naar Xoppa terug te zenden, binnen een termijn van 8 dagen na afleveringsdatum, welke binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Xoppa dient te zijn ontvangen, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.
  6. In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Xoppa zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met de verzendkosten. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij Xoppa de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.
  7. Xoppa zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terugontvangst inspecteren.
  8. Indien de producten beschadigd zijn, zal Xoppa de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: - de herstelkosten, dan wel - de waarde van het product.
  9. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Xoppa verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
  1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Xoppa geleverde producten en/of diensten.
  2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Xoppa cq. de toeleveranciers van Xoppa, behandelen en gebruiken.
  3. De koper zal Xoppa direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
  4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Xoppa te melden.

 9. Intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij Xoppa cq. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
  2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat door Xoppa ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Xoppa haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. Koper mag de merken van Xoppa niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
  4. Xoppa verklaart dat naar haar beste weten dat door Xoppa geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Xoppa, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Xoppa-product aan Xoppa betaalde prijs, met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
  5. De koper stelt Xoppa direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Xoppa inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
  6. Xoppa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xoppa.

 10. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Xoppa nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Xoppa is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direkte- of indirekte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
  2. Xoppa is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.
  3. Ook is Xoppa niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van Xoppa wegens onderhoud of anderszins.
  4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
  5. Xoppa aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Xoppa iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

 11. Overmacht
  1. Indien Xoppa door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
  3. Onder overmacht van Xoppa wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Xoppa of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
  4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 12. Toepasselijk recht en verdragen
  1. Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 13. Geschillen beslechting
  Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.